Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna – Klienci Handlowi

 

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest

REFUGIUM spółka z o.o. z siedzibą 33-100 Tarnów Pl. Kazimierza Wielkiego 5 NIP 8733269653

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy;

- art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe;

- art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Ciebie ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

 1. Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży/świadczenia usług. Przy dokumentowaniu sprzedaży towarów i usług fakturą VAT, Administrator zobowiązany jest uzyskać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Brak podania danych osobowych uniemożliwi dokonanie sprzedaży/świadczenia usług, a tym samym uniemożliwi zawarcie głównej umowy. Ponadto podanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora i ma na celu obsługę potransakcyjną sprzedaży, dochodzenie zabezpieczeń i roszczeń związanych z główną umową sprzedaży/świadczeniem usług.

 2. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych, firmy informatyczne, księgowe współpracujące z Administratorem, firmy kurierskie, pocztowe itp.

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym.

 4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO.

 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy.

 7. Do czasu dokonania czynności z zakresu księgowości oraz rachunkowości, z przyczyn związanych z Pana/Pani indywidulaną sytuacją, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.

 8. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Znajdź nas na Facebooku
Powered by Kopage